Avui, a 8 de desembre de 2021, amb un nombre de morts per covid-19 tan baix que ni se’n ralla i amb una incidència molt inferior a sa d’agost quan, curiosament, no hi havia restriccions, es Govern balear acaba d’aprovar s’exigència d’un certificat que acrediti sa vacunació obligatòria contra sa covid-19 per poder accedir a sa restauració, a s’oci nocturn i en es gimnasos. ¿Es motiu? Protegir es vacunats des malignes no vacunats que van escampant virus i mort per allà on passen, encara que es vacunats ja estiguin -teòricament- protegits per sa vacuna i encara que puguin contagiar igual que es no vacunats. ¿Què importa açò? Ara es veu que ja no és important rallar des nombre de morts diaris, ni d’ucis ni d’hospitalitzacions, llevat de quan se mori un no vacunat, a qui acusarem de negacionista i maximitzarem tot lo possible sa notícia de sa seua mort per crear pànic entre sa població.

S’epidemiòleg Maties Torrent va ser es primer en demanar restriccions de drets i llibertats contra un col·lectiu minoritari com són es no vacunats. Tots recordarem que quan estàvem en pandèmia, primer va dir que si arribàvem as 70 per cent de vacunats tendríem sa immunitat de grup; després que hauria de ser es 90 per cent, i ara ja hem de ser es 100 per cent per seguir amb mascareta i restriccions. A finals de novembre, en Torrent rallava així de despectivament de ses persones no vacunades: «Se trata de un colectivo diferente al resto, porque así lo han decidido ellos mismos ya que han tenido a su alcance la vacunación y nadie los ha excluido ni condicionado para no hacerlo», afirmant que sa població no vacunada representa un «risc especial». Deia que «No podemos tratar igual a la gente vacunada a la que no lo está porque estos últimos están poniendo en peligro a toda la comunidad». En sa mateixa línia s’ha pronunciat es conseller Iago Negeruela: «No hay ninguna excusa para que el 20 por ciento que aún no se ha vacunado no lo haga (…) Se ha de pedir este esfuerzo y apelar a la responsabilidad de los no vacunados, que están poniendo en riesgo a los demás». I sa presidenta Armengol, que ara diu que «apela al corazón de los 160.000 baleares sin vacunar».

Sa prestigiosa revista científica «The Lancet» ha publicat un article des dr. Günter Kampf de s’Institut per s’Higiene i sa Medecina Mediambiental de s’Hospital Universitari de Greifswald on explica que no existeix base científica per estigmatitzar ses persones no vacunades. Segons un altre article de 29 d’octubre a «The lancet»: «Las personas completamente vacunadas con infecciones irruptivas tienen una carga viral máxima similar a los casos no vacunados y pueden transmitir la infección de manera eficiente». Ja ho vaig dir en una carta al director, però insistiré: ¿mos poden dir ses senyories des Govern quin risc representen es no vacunats (10 per cent) pes vacunats (90 per cent), si teòricament aquests darrers ja estan protegits per sa vacuna? ¿Serà possible que sa presidenta de Balears encara no sapi que es vacunats poden contagiar exactament igual que es no vacunats? Srs. polítics, ¿com poden es no vacunats posar en risc es vacunats que a la vegada estan protegits per sa vacuna? ¿Com quedam?

Obligar a una persona a vacunar-se contra sa seua voluntat suposa un dets atemptats més greus contra sa llibertat individual de tot ser humà: significa violar sa seua integritat física per inocular-li una substància amb possibles beneficis però també amb possibles riscs en forma d’efectes secundaris molt perjudicials (trombosi, miocarditis, pericarditis, síndrome de Guillain-Barré, etc) des quals s’Estat que l’obliga a vacunar-se no se’n fa responsable. Sa ciència ha demostrat que es certificat Covid no serveix absolutament per res a nivell sanitari; és una mesura política que té per objectiu discriminar sa població no vacunada i atempta contra s’article 14 de sa Constitució Espanyola: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

No caiguem en es joc d’uns polítics principiants de totalitaris senyalant es nostros vesins no vacunats. Aquest Nadal, donem-nos sa mà i abracem-nos amb amics i familiars amb més força que mai. No deixem que mos dividesquin entre bons i dolents. Visquem. Despertem d’una vegada. Perquè sa ciència ja mos ha demostrat que, en tot cas, sa vacuna només protegeix a un mateix; no evita es contagis i tant mos pot contagiar un vacunat com un no vacunat, i amb sa mateixa càrrega viral.

Davant es seu terror informatiu, sa ciència; ses xifres. Davant ses seues restriccions i sa discriminació d’una minoria, sa nostra llibertat i fraternitat. Davant ses seues mentides, sa veritat. Perquè sa veritat mos farà lliures. Prou mentides. Prou manipulació mediàtica. No an es certificat covid. No a sa vacunació obligatòria. Menorquins, despertau!